ساماندهي افراد بي خانمان

چادر

در سالهاي اخير بدليل بي عدالتي و نابرابري اجتماعي ، ناكار آمدي سياستهاي اقتصادي – اجتماعي دولت ، افزايش مهاجرت جمعيت در كشورمان با گسترش پديده بی خانماني مواجه هستيم .افراد بي خانمان  به واسطه  قرار گرفتن در مكانهاي عمومي با آسيبهاي جسماني و رواني ، سوء تغذيه ، آلودگي صوتي و هوا، در معرض سرما و گرما قرار گرفتن و نبود امنيت جاني ، اغلب عمر خود را  در چنين شرايطي سر مي كنند در سالهاي اخير رسانه هاي ارتباط جمعي ( راديو – تلويزيون – مطبوعات و ... ) در انعكاس شرايط تلخ و غم انگيز اين قشر از مردم كشورمان نقش مؤثري داشتند اخبار مربوط به اين افراد با ارزشها و موازين انساني – اجتماعي مغاير مي باشد .

در اين راستا به استناد ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مصوب 1383 و ماده يك قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تامين اجتماعي ،اداره كل امور آسيبهاي اجتماعي شهرداري تهران در جهت رفع مشكل بي خانمانها و رسيدگي به امور اين قشر آسيب ديده ، ضرورت ايجاد اقامتگاههاي موقت شبانه(گرمخانه ها) را در اولويت طرح هاي خود قرار داده با ايجاد اين مكانها فرصت ارزيابي مشكلات جسماني -رواني و اجتماعي اين افراد ميسر شده و پيشگيري از آسيبهاي رواني – اجتماعي و ساماندهي بی خانمانها امكان پذير گرديد .

/ 0 نظر / 3 بازدید