بهزاد سلطانی اذر

 جک : به بهزاد مي گن چرا رفتی سربازي ، ميگه والا فقط به خاطر مرخصي هاش. ...