کله گنده ترین فرد فامیل

علی کله گنده

بچه  یقه رو درست کن